Profilaktyka zdrowotna nfz

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania i kontrole zdrowia, jakie musi spełnić wszystek produkt oddany do pozycji w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek materiał będzie potrzebował posiadać będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur.
Każde dania muszą być zaplanowane tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) ogranicza się z dodatkowymi procedurami: 1. badanie typu WE – liczy na końcu potwierdzenie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji – procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu – procedura doświadczeń i prób każdego wytworzonego materiału w końca ustalenia zgodzie z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości produktu – procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodę z człowiekiem – procedura do spełnienia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końcu zapewnienia jego współprace z człowiekiem opisanym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami określonymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji – procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w kierunku przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.