Higiena pracy w gornictwie

Każda firma zobowiązana jest do pytania o bezpieczeństwo swoich pracowników. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw, jakie w naszej prac czerpią z delikatnych materiałów. Zdrowie i życie ludzi funkcjonujących w takich warunkach winno być przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z możliwością nastąpienia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej" oczekuje na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Działa to zapewne tylko przedsiębiorstw, w jakich podawane są łatwopalne materiały, mogące robić atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć zarówno ciecze, gazy, jak i dużo rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z jakimi styczność mają pracownicy, chodzi w wczesnej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się wykorzystać do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Traktuje ono o tym, jakie materiały powinien przygotować pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, informuje o tym, że tworzy on pełnej oceny ryzyka, jakie stanowi zjednoczone z okazją przedstawienia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej. Stanowi zatem tzw. "ocena ryzyka", która zajmuje między innymi inne elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo występowanie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) stosowane przez pracodawcę instalacje, substancje i mieszaniny, zachodzące pomiędzy nimi mechanizmy i ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Istotne jest jeszcze uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, które mogą żyć w dowolny sposób połączone otworami z miejscami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W formie zagrożenia, one zarówno nie będą pewne.

Po osiągnięciu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany jest zarówno, razem z artykułem 7.1 Rozporządzenia, do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się robić z niewielu istotnych części, zawierać spis treści oraz oświadczenia pracodawcy o osób ciążących na nim zobowiązań. Do pierwszych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych środków zapobiegania wybuchom, wiedza o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a jeszcze dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien też zawierać grafiki i systemy obiektu.

W projekcie sporządzenia prawidłowo wysoko wymienionej dokumentacji warto skorzystać z pomocy specjalistów. Trwanie oraz zdrowie typów jest przecież najważniejsze i o korzystać pewność, że prawidłowo wykonali oceny ryzyka.