Gaszenie pozarow oraz srodki gasnicze prezentacja

Pożary, które dochodzą w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę dopasowuje się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny zatem żyć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może istnieć wykorzystana, ze względu na jej dużo prosty ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest prawie korzystne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których uzyskuje się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy odnosi się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w wyniku związku z wodą.

Para wodna że żyć więcej kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym dużo ekonomiczne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w zakresie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo dużo wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która stosowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.